Sborovny

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sborovny

 

Níže několik typů akcí, které si můžete objednat.  Nabídka je však určitě rozmanitější.

Neváhejte nás kontaktovat pro další možná témata – obsah “ušitý” na míru potřebám školy. 

Název programu

Počet VH

Čtenářská gramotnost

 
1.
Rozvoj předčtenářských dovedností v MŠ

Účastník si prohloubí a aktualizuje základní předčtenářské pojmy a v souvislosti s tím si vyzkouší různé didaktické pomůcky a hry tak, aby byl schopen připravit adekvátní vzdělávací nabídku k rozvoji základních předčtenářských představ v předškolním věku.

16
2.
Čtenářská gramotnost pro I. stupeň ZŠ

Učitelé se seznámí s konkrétními strategiemi a metodami a získají podrobné informace, které jim umožní začlenit dílnu čtení do výuky již od 1. ročníku. Součástí semináře bude také představení zajímavých knih pro děti 1. stupně. Účastníci si vyzkoušejí, jak lze dětem nabídnout nové tituly ke čtení.

16
3.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Kurz účastníky seznámí s metodami, nápady a inspirativními projekty, kterých mohou využít ve svých již zaběhnutých čtenářských dílnách, ale i v případě, že je teprve plánují. Účastníci se dozví, jak děti pro knihu získat, jakými aktivitami je motivovat ke čtení, seznámí se s novinkami na knižním trhu, dostanou tipy i na zajímavé neumělecké texty a práci s nimi, ale naučí se přitažlivě pracovat i s klasickými texty.

[collapse]
16
4.  
Rozvoj čtenářské gramotnosti

Kurz účastníky seznámí s metodami, nápady a inspirativními projekty, kterých mohou využít ve svých čtenářských dílnách, ale i v případě, že je teprve plánují. Účastníci se seznámí s možnými aktivitami, jak děti pro knihu získat, jakými metodami je motivovat ke čtení. Během semináře se účastníci seznámí s novinkami na knižním trhu, dostanou tipy i na zajímavé neumělecké texty a práci s nimi, ale naučí se přitažlivě pracovat i s klasickými texty. Součástí kurzu je i intertextualita, výběr z metod kritického čtení, dramatizace či výtvarné zpracovávání textů. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.

[collapse]
32
5.
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Kurs vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků – zaměříme se hlavně na práci s odbornou literaturou.

[collapse]
8
6.
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Kurs vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků – v prvním modulu se zaměříme hlavně na práci s odbornou literaturou, ve druhém dni přidáme i práci s beletrií.

[collapse]
16
7.
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Kurs vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků – v prvním modulu se zaměříme hlavně na práci s odbornou literaturou, ve druhém dni přidáme i práci s beletrií, ve třetím se budeme zabývat inspirativní literaturou a metodou diskuze nad knihou.

[collapse]
24
 8.  
LE-SY nápadů pro sloh

Program nabídne účastníkům praktické náměty pro výuku slohového vyučování ve 2. – 5. ročníku. Účastníkům kurzu budou představeny náměty pro rozvoj komunikativních dovedností, jednoduché hry se slovy, ale taktéž osvědčené postupy pro práci s osnovou a náměty pro tvorbu vyprávění a popisu. Učitelé si prakticky vyzkouší jednoduché postupy a aktivity, které lze zařadit do výuky, ať už učí podle jakékoli učebnice.

[collapse]
 8
 9.  
LE-SY nápadů – Rozvoj čtenářské gramotnosti

Program seznámí účastníky s náměty pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni základní školy. Na praktických příkladech je povede k uvědomění si rozdílu mezi čtenářskou lekcí, která vychází z třífázového modelu učení (E-U-R) a dílnou čtení. Cílem je, aby dokázali sami připravovat jak čtenářské lekce, tak i vést dílny čtení na 1. stupni základní školy.

[collapse]
 8
 10.  
Čteme, čemu rozumíme (rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí mladšího školního věku)

Seminář nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat děti ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou a s populárně naučným textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.

[collapse]
 16
 11.  
Čtenářská a informační gramotnost na SŠ

Program je zaměřen na konkrétní činnosti žáků v jakékoliv hodině a jakémkoliv předmětu na SŠ. Umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku, seznámit se s metodami a postupy aktivního učení, které vede žáky k pozornému naslouchání, ke kritickému myšlení a rozvíjí čtenářskou a informační gramotnost.

[collapse]
 8
 12.  
Čtenářská a informační gramotnost napříč všemi předměty na SŠ

Seminář obsahuje jak obecnější principy metodiky a didaktiky, tak využití inovativních a aktivizujících metod v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti ve všech předmětech – ať již obecných či odborných. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky, s využitím plánovacího modelu E-U-R a tématy, které nabízí formy činnostního učení, probouzí v žácích aktivitu při práci s texty, rozvíjí čtenářskou a informační gramotnost, která je v současnosti tak potřebná.

[collapse]
 16

Matematická gramotnost

1.
Rozvoj předmatematických představ v MŠ

Na semináři si prohloubíte a aktualizujete základní předmatematické pojmy a v souvislosti s tím si vyzkoušíte různé didaktické pomůcky a hry tak, abyste mohli připravit adekvátní vzdělávací nabídku k rozvoji základních předmatematických představ u dětí předškolního věku. Seminář je veden tak, aby byla propojena teorie s praxí a byli jste aktivně zapojeni.

[collapse]
16
2.
Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele ZŠ

Obsahem tohoto semináře jsou především inspirativní matematické úlohy vedoucí k prohlubování matematické gramotnosti – propojením teorie s praxí, prostřednictvím her a zajímavých pomůcek.

[collapse]
16
3.
Rozvoj matematické gramotnosti

Obsahem tohoto semináře jsou především inspirativní matematické úlohy vedoucí k prohlubování matematické gramotnosti – propojením teorie s praxí, prostřednictvím her a zajímavých pomůcek. Seznámíme se s novinkami v oblasti rozvoje matematického myšlení. Účastníci získají „banku“ aktivit a metod, které mohou okamžitě využívat ve své výuce. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech. Program bude vždy přizpůsoben cílové skupině účastníků, a to jak po obsahové stránce, tak volbou lektora.

[collapse]
32
4.
Jak na úpravu výrazů v matematice na 2. stupni ZŠ

Hlavní myšlenkou programu jsou netradiční možnosti zavedení pojmu proměnná a atraktivní formy procvičování úprav výrazů s proměnnými v matematice na 2. stupni základní školy. Na jednotlivých setkáních se budou účastníci seznamovat s možnostmi, jak žákům usnadnit pochopení učiva na základě hotových předložených materiálů a dále se budou pod metodickým vedením aktivně zapojovat do tvorby nových materiálů, které následně vyzkoušejí ve výuce. Své zkušenosti z výuky budou na setkáních vzájemně sdílet.

[collapse]
16
5.
V matematice s logikou k úspěchu

Program je zaměřen na netradiční úlohy, z celého průřezu učiva matematiky na základní škole, rozvíjející logické myšlení žáků a schopnost aplikace nabytých znalostí v komplexních úlohách. Schopnost logického řešení úkolů je výhodou zvládnutí přijímacího řízení na střední školy. Součástí jednotlivých setkání bude i seznámení s koncepcí přijímacích zkoušek, ukázky a rozbory příkladů.

[collapse]
16
6.
Zaujmout matematikou na ZŠ

Seminář se zabývá problematikou motivovaností žáků ZŠ k výuce matematiky. Během semináře se účastníci seznámí s výsledky mezinárodního výzkumu PISA žáků základních škol. Získají informace o propojení ŠVP a přijímacích zkoušek na SŠ a získají také rady, jak připravit materiály pro žáky. Účastníci semináře se také seznámí s řadou inovativních metod ve výuce matematiky na ZŠ, které by měly zaujmout žáky, a to ve vybraných kapitolách, jako výrazy, slovní úlohy, geometrie v rovině, geometrie v prostoru.

[collapse]
16
7.
Zaujmout matematikou na SŠ

Seminář se zabývá problematikou motivovaností žáků SŠ k výuce matematiky. Během semináře se účastníci seznámí s výsledky mezinárodního výzkumu PISA žáků středních škol. Získají informace o maturitní zkoušce z matematiky a přijímacích zkouškách na VŠ a získají také rady, jak připravit materiály pro žáky. Účastníci semináře se také seznámí s řadou inovativních metod ve výuce matematiky na SŠ, které by měly zaujmout žáky, a to ve vybraných kapitolách, jako funkce, kombinatorika, geometrie v rovině, geometrie v prostoru.

[collapse]
16
8.
Matematika a logika - podpůrné prostředky pro výuku matematiky

Seminář nabízí návod, jak zatraktivnit výuku matematiky na ZŠ i SŠ. Získáte přehled o deskových hrách, které rozvíjejí matematickou gramotnost, zjistíte, jak pomocí skládání papíru vyučovat geometrii, seznámíte se s aplikací algoritmů a robotiky v matematice. Ukážeme vám, jak začít s projektovou výukou v matematice a budeme se věnovat také tématu jak pracovat s nadanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem v hodinách matematiky.

[collapse]
16
9.
Matematika a logika - podpůrné prostředky pro výuku matematiky

Seminář nabízí návod, jak zatraktivnit výuku matematiky na ZŠ i SŠ. Získáte přehled o deskových hrách, které rozvíjejí matematickou gramotnost, zjistíte, jak pomocí skládání papíru vyučovat geometrii, seznámíte se s aplikací algoritmů a robotiky v matematice. Ukážeme vám, jak začít s projektovou výukou v matematice a budeme se věnovat také tématu jak pracovat s nadanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem v hodinách matematiky

[collapse]
 32
 10.  
Geometrie s lidskou tváří

Vzdělávací program je zaměřen na zvýšení zájmu žáků ZŠ i SŠ o geometrii, tedy o téma žáky ne zcela oblíbené. Podrobně budou probrány základy ovládání aplikace GeoGebra a předvedeny ukázky jejího použití ve výuce konkrétních témat. Dále budou učitelům nabídnuty volně dostupné aplikace a webové stránky použitelné k zatraktivnění výuky tohoto žáky často neoblíbeného celku.

[collapse]
 8

Inkluze

 
1.
ADHD - metody práce

Na semináři se seznámíte s diagnózou ADHD, s jejími samostatnými i zaměnitelnými projevy. Budeme hovořit o pravidlech a o metodách zvyšování schopnosti koncentrovat pozornost. Získáte informace, jak si poradit s agresivitou, jak chránit jedince při záchvatu i jak ochraňovat ostatní děti ve třídě.

[collapse]
8
2.
Bezpečné klima - praktické náměty a techniky pro práci s heterogenní školou

Na semináři se seznámíte s vhodnými technikami umocňujícími cíl práce pedagoga se třídou či jednotlivci. Na základě mnoholetých zkušeností lektorky uvidíte, jak prakticky využít těchto metod a technik pro rozvoj zdravého sociálního klimatu třídy, případně tvorby a realizace plánu systematické práce se třídou v rámci třídnických hodin.

[collapse]
16
3.
Efektivní komunikace ve škole i doma

Vzdělávací program je tvořen didaktickou a praktickou částí. V didaktické části se budete zabývat oblastmi verbální a neverbální komunikace, asertivním chováním a technikami asertivity, specifiky komunikace s dětmi, které projevují neposedné, drzé či agresivní chování a nerespektují autority. Hovořit se bude i o pravidlech komunikace s rodiči. V praktické části si procvičíte modelování problémových situací ve škole a jejich profesionální zvládnutí.

[collapse]
8
4.
Inkluze - společné vzdělávání pro MŠ a ZŠ

Seminář vás seznámí se změnou ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016Sb., vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání. Získáte informace o stupních a druzích podpůrných opatření a o zapojení asistentů do výuky v MŠ a ZŠ. Formou pracovní dílny si vyzkoušíte práci s Plánem pedagogické podpory a Individuálním vzdělávacím plánem.

[collapse]
16
5.
Integrativní korekční program pro děti s ADHD

Vzdělávací program se skládá z didaktické a praktické části. V didaktickém bloku vám bude představen klinický obraz hyperkinetické poruchy (ADHD), získáte informace o možné souvislosti mezi ADHD, poruchami chování, disharmonickým vývojem osobnosti dítěte a poruchami osobnosti. V praktické části si vyzkoušíte jak s dětmi pracovat především s využitím komunikačních, sebepoznávacích a zpětnovazebných her, technik asertivity a komunikačních metod.

[collapse]
8
6.
Modely problémového chování a možnosti jeho řešení

Na semináři získáte informace rozšiřující klíčové kompetence pedagoga v oblasti řešení nejčastějších poruch chování školního věku. Seznámíte se s poruchami chování školního věku (emočními poruchami, rodinně podmíněnými poruchami chování, neurotickými rysy, záškoláctvím, lhaním, nekázní, vulgarismy, podvody, agresí) a hlavními zásadami práce s dětmi s ADHD. Formou workshopu budete řešit modelové situace problémového chování.

[collapse]
16
7.
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. st. podpůrného opatření ZŠ

Seminář vás seznámí se změnou ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání. Budete informováni o stupních a druzích podpůrných opatření, zapojení asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pedagogických pracovníků do výuky. Podrobněji se seznámíte s prvním podpůrným opatřením a s plánem pedagogické podpory, se změnou organizace vyučování, metod a hodnocení žáků.

[collapse]
8
8.
Podpůrná opatření prvního až pátého stupně

Seminář vás seznámí se změnou ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání. Získáte informace o stupních a druzích podpůrných opatření. Budeme hovořit o individuálních vzdělávacích plánech, personálním podpůrném opatření a druzích kompenzačních pomůcek, změnou organizace vyučování, metod a hodnocení žáků. Uvědomíte si také úlohu a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání.

[collapse]
8
9.
Problémové chování a možnosti jeho řešení

Na semináři vám nabídneme různé pohledy na problémové chování dětí v ZŠ a SŠ a rozšíříme vaše odborné kompetence v oblasti jeho řešení. Seznámíte se s nejčastějšími formami poruch chování školního věku (emočními poruchami, rodinně podmíněnými poruchami chování, neurotickými rysy, záškoláctvím, lhaním, nekázní, vulgarismy, podvody, agresí). Nastíníme hlavní zásady práce s dětmi s ADHD. Formou workshopu budete řešit modelové situace problémového chování.

[collapse]
8
10.
Řešení nekázně žáků v heterogenní třídě

Na semináři si posílíte své kompetence při řešení nekázně v heterogenní třídě Budeme se zabývat tím, jak vyhodnotit problematickou situaci a zaměřit se na volbu optimální strategie řešení nekázně vzhledem k různorodnosti žáků ve třídě. Naučíme se používat na základní úrovni optimální přístupy dle jednotlivých nesprávných cílů chování. Získáte tak větší jistotu při volbě efektivních kázeňských prostředků s ohledem na potřebu podpory i limitů.

[collapse]
8
11.
Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření

Na semináři získáte jistotu při poskytování přiměřených podpůrných opatření žákům, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení ve čtení a psaní podle míry jejich postižení. Naučíte se, jak zmírnit znevýhodnění žáka aby mohl podat ve výuce výkon, odpovídající jeho možnostem.

[collapse]
8
12.
Specifika SPCH na 2. stupni ZŠ - jak pracovat se žáky s ADHD na 2. stupni ZŠ

Kurz pro pedagogické pracovníky, kteří se při své pedagogické práci na II.stupni základních škol setkávají s dětmi se specifickými poruchami chování. V rámci semináře bude pozornost věnována pojmům souvisejícím s poruchami chování a jejich projevům (ADHD, ADD). Účastníci se seznámí s legislativou, která upravuje péči o jedince s SPCH ve školství. Další část kurzu bude věnována konkrétním důsledkům SPCH v jednotlivých předmětech na 2. stupni ZŠ.

[collapse]
8
13.
Specifika SPU na 2. stupni ZŠ

Kurz pro pedagogické pracovníky, kteří se při své pedagogické práci na II. stupni základních škol setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení. Účastníkům bude objasněn pojem SPU a jeho projevy (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, aj.), blíže se účastníci seznámí s legislativou, která se vztahuje k péči o jedince SPU ve školství (klasifikace a podpůrná opatření). Účastníci se také blíže podívají na konkrétní důsledky SPU v jednotlivých předmětech a na podpůrná opatření, která žákům mohou usnadnit vzdělávání. Pozornost bude také věnována pedagogické intervenci, speciálně pedagogické péči na 2. stupni ZŠ a otázkám sekundární problematiky SPU.

[collapse]
8
14.
Společné vzdělávání, aneb žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Na semináři se seznámíte s úpravou v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a strukturou podpůrných opatření 1. – 5. stupně. Rozebereme základní specifika jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH, PAS, zrakové a sluchové postižení, LMP, NKS, tělesné postižení, kombinované postižení). Získáte informace o změnách ve speciálním školství a vzdělávání žáků podle §16 odst. 9, o vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků (role ŠPZ a ŠPP). Seznámíte se s metodikou práce asistenta pedagoga.

[collapse]
16
15.
Společné vzdělávání, aneb žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Na semináři se seznámíte s úpravou v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a strukturou podpůrných opatření 1. – 5. stupně. Rozebereme základní specifika jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH, PAS, zrakové a sluchové postižení, LMP, NKS, tělesné postižení, kombinované postižení). Získáte informace o změnách ve speciálním školství a vzdělávání žáků podle §16 odst. 9, o vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků (role ŠPZ a ŠPP). Seznámíte se s metodikou práce asistenta pedagoga.

[collapse]
32
16.
Výchovné problémy předškolního věku

Kurz pro pedagogické pracovníky, který rozšiřuje klíčové kompetence pedagoga v oblasti řešení nejčastějších výchovných problémů předškolního věku. Seminář seznamuje pedagogy s různými pohledy na problémové chování dětí v MŠ a rozšiřuje odborné kompetence v oblasti jejich řešení z pohledu pedagoga MŠ. Budou probrány nejčastější poruchy chování předškolního věku. V první části se posluchači seznámí se základními zásadami práce s dětmi s SPCH a s postupy pro zvládnutí stěžejních výchovných důsledků SPCH. V druhé části se obeznámí s náměty na reedukační lekce s dětmi s SPCH – sestavování denního režimu, obeznámení dětí se zásadami psychohygieny, dalším námětem reedukačních hodin budou diskusní témata pro děti, např. co je baví dělat ve volném čase, co které volnočasové aktivity rozvíjí, jak vnímají odměny a tresty. V další části semináře se účastníci kurzu seznámí s některými relaxačními technikami z oblasti pohybových imaginací, které mají pozitivní vliv na emoční labilitu, projevy psychomotorického neklidu, nízkou frustrační toleranci, což jsou hlavní důsledky SPCH. Formou workshopu budou účastníci řešit modelové situace problémového chování.

[collapse]
16
17.
Zapojení rodičů do předškolní přípravy dětí

Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, učí se zvládat každodenní povinnosti, ale také začíná období intenzivního tréninku „být mezi lidmi“. Každodenní kontakt s vrstevníky má nezastupitelnou úlohu v socializaci dítěte. To nejdůležitější v předškolní přípravě je angažovanost rodičů. Profesionální péče pedagogů je limitovaná zájmem či nezájmem rodičů. Cílem kurzu je připravit podmínky pro společnou přípravu rodičů s dětmi na školní povinnosti, na pracovní návyky, na posílení sebevědomí dětí a zvýšení stability rodičů a porozumění procesu adaptace na novou životní roli jejich dětí.

[collapse]
16
18.
Zásady práce s dětmi s SPU na ZŠ

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti péče o jedince s SPU na 1. a 2. stupni ZŠ. Významná část semináře bude věnována možnostem zohlednění jednotlivých projevů SPU. Budou probrána specifika SPU vzhledem k osnovám předmětů na 1. a 2. stupni ZŠ. Součástí kurzu bude také sekundární problematika SPU a modelové způsoby řešení s ohledem na možnosti učitele.

[collapse]
8
19.
Zásady práce s dětmi se SPU na 1. stupni ZŠ

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti péče o jedince s SPU na 1. stupni ZŠ. Významná část semináře bude věnována možnostem zohlednění jednotlivých projevů SPU. Budou probrána specifika SPU vzhledem k osnovám předmětů na 1. stupni ZŠ. Součástí kurzu bude také sekundární problematika SPU a modelové způsoby řešení s ohledem na možnosti učitele. Seminář přináší učitelům konkrétní podněty a náměty pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

[collapse]
8
20.
Žák s mentálním postižením v ZŠ

Na semináři budete seznámeni se vznikem a druhy mentálního postižení, s možnými kombinacemi vad, které se vyskytují společně s mentálním postižením a jak kombinace vad ovlivňuje vzdělávací proces. Dozvíte se o přístupech, metodách a vhodných postupech při výuce různých stupňů mentálního postižení a kombinovaných vad, i v různých věkových obdobích. Teorie bude doplněna příklady z praxe.

[collapse]
8
21.
Žák s mentálním postižením ve třídě - specifika, úskalí

Účastníci budou seznámeni s projevy žáků s mentálním postižením ve vzdělávacím procesu. Získají informace o tom jak tvořit pedagogický plán podpory, o možnostech podpůrných opatření. Seznámí se s postupy jak využívat ve prospěch žáky asistenty pedagoga, dále také vhodné metody, postupy a také jak vhodně využít moderní technologie ve výuce. Dozví se také jak spolupracovat se SPC, zákonnými zástupci. Účastníci budou také seznámeni s vhodnými pomůckami pro jednotlivé druhy postižení.

[collapse]
16
 22.  
Pedagogická diagnostika a tvorba PLPP v rámci prvního stupně PO

Seminář je zaměřený na objasnění principů pedagogické diagnostiky v souvislosti s prvním stupněm podpůrných opatření a tvorbou Plánu pedagogické podpory. (PLPP) Seznámíte se s diagnostickými kompetencemi učitele a metodami používanými ve výchovně vzdělávacím procesu. Dále budou objasněny principy podpůrných opatření prvního stupně a vysvětleny pravidla tvorby a využití PLPP, přehled a volbu strategií výuky, didaktické postupy, úpravy organizace vzdělávání a hodnocení, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ).

[collapse]
 16

Osobnostně sociální rozvoj

1.
Péče o učitele – podmínka úspěšné školy

Vzdělávací program Péče o učitele- podmínka úspěšné školy je zaměřený na podporu životní a profesní pohody učitelů. Představuje soubor opatření, které přispívají jak k prevenci, tak ke zvládnutí náročných situací spojeným s výkonem profese učitele. Program je dále zaměřený zejména na svépomoc, posílení osobní zodpovědnosti účastníků – učitelů za vlastní psychickou rovnováhu a stabilitu, techniky směřující k prevenci i k řešení náročných situací spojených s profesí učitele.

[collapse]
8
2.
Rodiče versus učitelé

Partnerství rodičů a školy je snem mnoha učitelů. Jak zajistit vzájemný respekt? Jak motivovat rodiče, aby spolupracovali se školou? Seminář nabízí pohled na tématiku ze tří úhlů pohledu: z pohledu učitelů, rodičů a žáků a jejich potřeb ve vzájemné komunikaci. Seminář nabízí možnosti efektivní práce s rodiči s využitím poradenských dovedností a efektivní komunikace.

[collapse]
8
3.
Učitelé na jedné lodi

Vztahy mezi pedagogy, mezi vedením školy a učiteli, mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky významně ovlivňuje klima školy. Každý učitel potřebuje být kolegy respektován. Tento respekt se pak promítá i do vztahu žáků k učitelům. Je-li v zájmu školy ozdravit vztahy mezi žáky, je vhodné podpořit tuto snahu péčí o vztahy mezi učiteli.

[collapse]
8
4.
Výchova k (sebe)kázni

Aktuální situace ve školství vyžaduje zvýšenou odolnost pedagogů. Denně se setkávají s degradací hodnot, absencí poslušnosti a smyslu pro řád. Společnost přispěla k bagatelizaci dvou základních životních korektorů, a to je tabu a limity. Kázeň se učí v rodině nastavováním hranic, prohlubuje se pobytem a zapojením v dalších sociálních skupinách. Kázeň slouží k vytváření bezpečného prostoru pro život a činnost. Očekává se, že vnější limity zpočátku poskytované dospělými, později vrstevníky se stanou zvnitřnělým nástrojem seberegulace každého jedince. Problematika hodnocení dětí ve výchově se zaměřením na odměny a tresty je velmi diskutovaným tématem dnešní doby. Pro efektivní výchovné působení s cílem rozvoje osobnosti dítěte je důležité orientovat se ve stylech výchovy, problémech, se kterými se vychovávající potýkají, poznat specifika odměn a trestů a naučit se je ve výchově správně aplikovat.

[collapse]
8
 5.
Osobnostní rozvoj – efektivní učitel

Zrychlená doba klade nároky nejen na vedoucí role manažerského typu. Stranou nezůstali ani učitelé. Vyjdeme-li z výzkumů, potom za největšího nepřítele inovací ve vzdělávání se hned za přílišné svázání osnovami dostal nedostatek času během výuky i v rámci přípravy na výuku. Workshop Efektivní učitel provede účastníky základními kroky pro organizaci práce i úkolů a pomůže jim nastavit si optimální organizační systém, aby získali kontrolu nad vším, co v práci dělají nebo chtějí dělat. Vedle toho se účastníci seznámí s nástroji, které jim usnadní práci také v digitálním světě.

[collapse]
 8
 6.  
Osobnostně sociální a pedagogický takt učitele

Program je sestaven tak, aby rozvíjel osobnost učitele na základě použití různých metod a forem vedoucím k posunu – sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, a hlavně pro rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů v tématu osobnostně sociálního rozvoje (OSR). Účastníci prostřednictvím OSR mohou porozumět sami sobě i ostatním a naučit se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami. Získané poznatky následně mohou aplikovat při rozvoji OSV dětí, žáků, studentů.

[collapse]
 16
 7.  
Osobnostně sociální rozvoj učitele v komunikaci

Program je sestaven jako seznamování s různými praktickými metodami a způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje. OSR rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. Prostřednictvím OSR lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy. OSR vede k rozvoji profesních kompetencí učitele, které mohou aplikovat při rozvoji OSV dětí, žáků, studentů

[collapse]
 8
 8.  
Osobnostně sociální rozvoj učitele v sebepoznání

V rámci programu budou účastníci seznámeni s různými praktickými metodami a způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje (OSR). Účastníci prostřednictvím OSR se naučí porozumět nejen sami sobě, ale i ostatním. Dokázat se i nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, budovat vzájemné vztahy a umět předcházet možným konfliktům. OSR vede k rozvoji profesních kompetencí učitele, které mohou aplikovat při rozvoji OSV dětí, žáků, studentů.

[collapse]
 8
 9.  
Podpora sebepřijetí a otevřené komunikace

Na vzdělávacím programu se budeme zabývat rozvojem sebedůvěry, asertivního jednání a zvýšením sebepřijetí. Obsah programu přispěje k osobnostnímu rozvoji pedagogů a pomůže jim při jejich každodenní práci dětmi a studenty.

[collapse]
 8
 10.  
Kreativní učitel

Seminář se zaměřuje na otázky související s problematikou kreativní práce učitele jako významného edukačního prostředku a profesního růstu, především v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí žáků a jejich dovedností řešit problémové situace. Vzdělávací zaměření aktivity poskytuje účastníkům poznat odbornou terminologii v oblasti kreativity, sociální komunikace, dále seznamuje s metodologií a formami, jak se naučit zpracovat učivo pro přípravu tvořivé výuky. Strategicky tvořit, inovačně myslet, analyzovat, hledat, zpracovat, hodnotit vybrané aspekty vedoucí k efektivitě projevu úspěšného jedince i týmu, jak na profesní, tak i na úrovni osobnostního rozvoje.

[collapse]
 8

ICT

1.
Google Apps do školy

Na semináři se seznámíte s nejmodernějšími trendy v oblasti informačních technologií, především s on-line spoluprací ve vzdělávání na základních a středních školách. Seminář přináší informace o službě Google Apps, která zahrnuje řadu nástrojů využitelných pro výuku na všech typech škol – nástroje pro komunikaci, office programy, dotazníková šetření, vnitroškolní informační systém, webová prezentace.

[collapse]
8
2.
Google Apps nejen do školy

Na semináři se seznámíte s oblastmi nejmodernějších trendů v okruhu informačních technologií, především on-line spolupráce a sdílení. Získáte informace o službě Google Apps a jejich aplikacích, které zahrnují řadu nástrojů využitelných pro výuku na všech typech škol – nástroje pro komunikaci, office programy, dotazníková šetření, vnitroškolní informační systém, webová prezentace.

[collapse]
16
3.
Google - praktický nástroj pro učitele

Program představuje Google jako praktický nástroj pro učitele. Seminář přináší informace o službě Google Apps a jejích aplikacích, které zahrnují řadu nástrojů využitelných pro řízení a výuku na všech typech škol – nástroje pro komunikaci, sdílení, office programy, dotazníková šetření, vnitroškolní informační systém, webové prezentace, statistiky. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech využití.

[collapse]
24
4.
Excel ve škole

Stále si nevíte rady s tím, jak na excelovské tabulky? Právě vám je určen seminář, ve kterém se seznámíte s prostředím MS Excel, naučíte se základní operace v tabulce (automatické vyplňování, výpočty pomocí vzorců, fortmátování tabulky a buněk, vytváření grafů). Součástí kurzu jsou také ukázky, které vám prakticky ukážou, jak excel používat ve výuce.

[collapse]
8
5.
Word ve škole

Pracujete sice s Wordem, ale naformátovat stránky vám občas dělá problém? Právě vám je určen seminář, ve kterém se seznámíte s prostředím MS Word, naučíte se základní operace ve Wordu (práce s textem, kopírování, přesun, vzhled, kontrola pravopisu a automatické úpravy, odrážky, číslování, orámování, podbarvení, vkládání obrázků a tabulek, možnosti nastavení okraje, záhlavím zápatí, číslování,…).

[collapse]
8
6.
Microsoft Office ve škole

Praktický seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s programem MS Office a jeho využitelností v práci pedagoga. Představíme vám MS Office 365, zjistíte, jaké možnosti poskytuje Kalendář, OneDrive, Class Notebook, co všechno lze vytvořit v Excelu, Wordu a PowerPointu.

[collapse]
16
7.
Microsoft Office a jeho aplikace ve škole

Praktický seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s programem MS Office a jeho využitelností v práci pedagoga. Představíme vám MS Office 365, zjistíte, jaké možnosti poskytuje Kalendář, OneDrive, Class Notebook, Forms, SharePoint, co všechno lze vytvořit v Excelu, Wordu a PowerPointu.

[collapse]
24
 8.  
Moderní komunikace – informační a sociální sítě

Seminář bude zaměřen na získání přehledu v oblasti internetové komunikace, jak efektivně využívat informační a sociální sítě ve školní oblasti. Komunikace se v této oblasti rychle mění a často žáci jsou před svými učiteli. Představíme si a srovnáme možnosti služeb a komunikace na internetu. Na praktických příkladech si ukážeme možnosti zneužití či špatného využívání.

[collapse]
 8
 9.  
Jak na úspěšnou prezentaci

Seminář bude zaměřen na získání dovednosti připravit si prezentaci na PC, která zaujme obecenstvo. Důležitý je výběr a úprava těch správných obrázků, proto se seznámíme s jejich zdroji a úpravou. Projedeme si pokročilé nástroje v Power Pointu, ukážeme si další aplikace, které můžeme při tvorbě prezentace využít. Srovnáme jejich klady i zápory. Každý účastník si vybere tu, která mu vyhovuje a prakticky si ji vyzkouší.

[collapse]
 8
 10.  
Programování pro učitele

Seminář se zaměřuje na získání základních dovedností v programovacím jazyku Scratch, který je možné využít jak na ZŠ, tak i na SŠ. Účastníci se seznámí s hlavním ovládáním a pojetím jazyka Scratch. Naučí se vytvářet a spouštět bloky, sestavovat a spouštět vlastní scénáře. Kurz se bude věnovat rozvoji algoritmického myšlení u žáků – jak řešit opakování stejných činností, jak pracovat s podmínkou. V praktických zaměřených lekcích se budeme věnovat konkrétnímu ovládání postav, reagovat na klávesnici a myš.

[collapse]
 8
 11.  
On-line nástroje a aplikace pro testování

On-line nástroje a aplikace pro testování náleží k moderním ICT metodám výuky, kterou vedou k aktivizaci a většímu zájmu žáků a studentů o výuku. Tento seminář proto bude zaměřen na praktické činnosti vedoucí k vytváření vlastního on-line testovacího prostředí učitele. Důraz bude kladen na webové služby Quizizz, Google Formuláře, Socrative; účastníkům budou představeny rovněž i další alternativy (Kahoot či Plickers).

[collapse]
 8

Polytechnika

 1.  
Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy

Seminář a pracovní dílna, která uvede učitele do problematiky polytechnického vzdělávání v mateřské škole, zejména zahrady, kostek, vody a písku a některých fyzikálních a chemických pokusů za použití různorodých technik a forem práce, s nabídkou prostředí, které umožňuje dětem pracovat podle různých typů inteligencí a učebních stylů. Nabídka didaktických pomůcek, materiálů a prostředků, které nabízí rozvoj dětí na různých úrovních.

[collapse]
 8
 2.  
Projektové nápady z přírodovědy a matematiky

Program je určen pro učitele 1. st ZŠ, kteří chtějí prostřednictvím projektů motivovat své žáky k další činnosti a zájmu o výuku těchto předmětů. Přírodovědné a matematické „vědecké“ projekty jsou pro učitele nástrojem, jak přiblížit základy vědy dětem. Myšlenka – provokující proces jim umožní zjistit a pochopit, proč a jak, než že jen přijímají tyto uvedené skutečnosti, jak jsou. Budete se zabývat tématy, jako jsou pokusy s vejci, jak si vyrobit otisky prstů, jak zviditelnit zvuk, jak přenést mluvené slovo na dálku…

[collapse]
 8
 3.  
Projektové nápady z matematiky a fyziky

Program je určen pro učitele 2. st ZŠ, kteří chtějí své žáky novými nápady motivovat k další činnosti. Fyzikální a matematické „vědecké“ projekty, nebo projekty založené na principech fyziky jsou pro učitele nástrojem, jak přiblížit základy této zajímavé vědy dětem. Myšlenka – provokující proces jim umožní zjistit a pochopit, proč a jak. Chcete-li úspěšný projekt, pak by měl být originální. Nápady a činnosti z fyziky a matematiky, se kterými se na semináři seznámíte, jsou vyzkoušené a ověřené dlouholetou praxí lektora. Budete se zabývat projekty k učivu o astronomii, modelování a geometrii, nevšední matematice…

[collapse]
 8

Vybrali jste si? Potřebujete další informace?  Zajímá vás cenová kalkulace?

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Hartoš, M: 608 158 020, E: hartos@hello.cz

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.